بازگشت به صفحه اول

شكايت عليه تبعيض ـ چگونه؟

دسترسى به بلانكت مربوطه، چه مفادى را شامل ميشود، چه مواردى را بايد مد نظر قرار داد و به كجا ارسال نمود؟

Att göra anmällan mot diskriminering, blankett, vad finns att skriva, vart den ska skickas mm

از طريق سايت سرپرستى رسيدگى به تبعيضات ناشى از زادگاه و تعلقات مذهبى مستقيما امكان آن فراهم شده است كه ميتوان يك فرم شكايت را از طريق اينترنت پر كرد و مستقيما براى اداره رسيدگى كننده فرستاد.

توجه داشته باشيد كه شكايت شما لازم نيست كه حتما به زبان سوئدى نوشته شده باشد. شما ميتوانيد با هر زبان ديگرى كه برايتان مطلوب و آسان تر است شكايت خود را نوشته و ارسال كنيد. بنا به تقاضاى شما، دواير مربوطه شكايت نامه شما را ترجمه خواهند نمود.

براى دسترسى به اين فرم و اطلاعات مربوطه از اين سايت ديدن كنيد: كليك كنيد!

copyright © 2007 Flykting.se