بازگشت به صفحه اول

مجموعه اى از اطلاعات در مورد تبعيض و مراكز مختلف براى جلب كمك و راهنمايى

Information för att kunna komma i kontakt med en samling av olika instanser både när gäller information och direkt hjälp

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

ناظر عالى رفع تبعيض قومى. اين نهاد عليه هر گونه تبعيضات بدليل تعلقات قومى، مذهبى و يا ايدئولوژيك نظارت دارد.

________________

Jämställdhets ombudsmannen

ناظر عالى رفع تبعيض جنسى. هيچ كس نبايد بخاطر جنسيت خويش، زن يا مرد بودن، در هيچ زمينه اى مورد تبعيض قرار بگيرد. اين نهاد از پركارترين نهادهاى عليه تبعيض است و در اين زمينه به قربانيان تبعيض كمك ميكند.

_______________

Ombudsmammen mot diskriminering på grund av sexuell lägning

ناظر عالى عليه تبعض نسبت به شهروندان بدليل گرايشات و انتخابهاى جنسى آنها

___________

Handikapp ombudsmannen

ناظر عالى مبارزه عليه تبعيض نسبت به افراد معلول در جامعه

________________

Barn ombudsmannen

ناظر عالى دفاع از حقوق كودكان در جامعه. در صفحه اينترنتى اين نهاد، مجموعه با ارزشى از قوانين و گزارشات در رابطه با حقوق كودكان در جامعه، بعلاوه مجموعه مهمى از امكاناتى كه شهروندان براى دفاع از حقوق كودكان ميتوانند از آنها بهره مند گردند؛ در اختيار علاقه مندان قرار دارد.

_______________

Regeringen om diskriminering

اين صفحه اينترنتى دولت در زمينه مبارزه عليه تبعيضات مختلف است.

___________________

Centrum mot rasism i Sverige

سازمانها و نهادهاى غير دولتى در مبارزه عليه تبعيض و راسيسم در اين سازمان چترى گرد آمده اند. امكانات و دوره هاى آموزشى و امكانات گوناگون براى مراجعي كه ميتوانند به قربانيان تبعيض كمك كنند از طريق اين نهاد ـ مركز عليه راسيسم ـ قابل دسترس ميباشد.

_______________

Paraply Projektet

يكى از نهادهاى پر سر و صداى مبارزه عليه تبعيض است كه بيشتر به امر رسانه اى و آگاهى عمومى ميپردازد. براى دسترسى به آخرين اخبار و تحولات راجع به تبعيض و مبارزه عليه آن حتما از اين سايت ديدن كنيد.

________________

Ungdom mot rasism

يك نهاد غير دولتى براى مبارزه عليه راسيسم و تبعيض، كه در عين حال مستقيما هم به مراجعين كمك ميكند.

_______________

Amenesty-mot diskriminering

عليه تبعض، يكى از عرصه هايى است كه نهاد شناخته شده "امنستى" به آن مشغول است. در سايت مربوطه خواندنى و اطلاعات بسيار مفيدى را ميتوانيد بيابيد.

____________

         

در بسيارى شهرهاى سوئد بنگاههاى نيمه دولتى و يا غير دولتى وجود دارند كه به مراجعين يعنى قربانيان تبعيض مستقيما كمك ميكنند. سياست دولت اين است كه اين بنگاهها اگرچه با كمك مالى خود كمونها و دواير دولتى شكل ميگيرند، ولى مستقلا فعاليت نمايند. در اين بنگاهها دوره هاى آموزشى نيز در دسترس علاقمندان هست.

________________________

Byrån för olika rättigheter

________________

                

Samtal stöd

اين دو نهاد را بخاطر بسپاريد! در اين دو نهاد براى قربانيان تبعيض و رفتارهاى غير قانونى امكانات مستقيم و فورى تدبير شده است. كودكان و بزرگسالان ميتوانند در تمام ساعات شبانه روز از طريق تلفن با مسئولان آموزش ديده و مجرب مشورت و يا حتى درد دل كنند.

___________________

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

فعالترين نهاد دفاع از حقوق انسانها بدليل انتخاب جنسى آنهاست. اين نهاد در دهها شهر سوئد داراى نهادهاى محلى ميباشد.

____________________

Svenska komitte'n mot antisemitism

نهاد عليه تبعيض و فشار نسبت به يهوديان و عليه دستجات نازيستى است. بعلاوه نهادهاى مشابهى براى ساير مذاهب هم وجود دارند از آن جمله نهادهاى Islamofobi را ميتوان نام برد.

____________________

copyright © 2007 Flykting.se