بازگشت به صفحه اول

تبعيض را هرگز نبايد پذيرفت! راه مقابله با آن را در پيش بگيريد ...

Acceptera aldrig att bli diskriminerad! Det finns hjälp att få...

منظور از تبعيض چيست، چهار زمينه اصلى تبعض از نظر قوانين سوئد كدامند، دواير قانونى و ناظرين عالى اين زمينه هاى تبعيض كدامند، حقوق شما چيست، شما چگونه ميتوانيد شكايت كنيد و غيره در يك بروشور بزبان فارسى در دسترس است: اينجا را كليك كنيد! 

copyright © 2007 Flykting.se