بازگشت به صفحه اول

تازه واردان و اقدامات دولت سوئد و اهداف يك دوره مقدماتى

اداره مهاجرت سوئد براى تازه واردان، پناهندگان تازه وارد، اهداف و انتظارات معينى را تعريف كرده است.

منظور از تازه واردان، كسانى است كه اجازه اقامت دريافت كرده اند. اداره مهاجرت يك دوره مقدماتى را در اين مورد برنامه ريزى كرده است. مطابق توضيح خود اداره مزبور، هر فرد تازه وارد، يا پناهنده، از حقوق معينى برخوردار ميگردد تا بتواند در جهت تامين معاش خود و همچنين در ادغام شدن در جامعه سوئد از كمكهاى لازم برخوردار گردد. اهداف مدنظر در يك سند رسمى گردآورى شده اند. اين سند در همفكرى اداره مهاجرت، اداره كار، اداره تامين اجتماعى، اداره مدارس و كمونها و استانها تهيه شده است. هر كمون بر اين اساس اهداف مشخصى را در چهارچوب محدوده خود تعريف ميكند و به اجرا در مياورد.

متن اين جزوه بزبانهاى مختلف در صفحه اينترنتى اداره مهاجرت در دسترس است. متن فارسى اين سند را اينجا ميتوانيد مطالعه نماييد.

كليك كنيد

copyright © 2007 Flykting.se