بازگشت به صفحه اول

Torsdagars Program جلسات پنجشنبه ها

گوشه های ازفعالیتهای خانه پناهنده در استکهلم

جلسات پنجشنبه ها   ساعت  17 تا 21

 

در این جلسات که با شرکت مسئولین سازمان برگزار میشود!

 مسائل پناهندگی مورد بحث قرار می گیرد. در مورد تغییرات درسیاست پناهنده پذیری کشورها اروپایی خصوصا سوئد بحث و گفتگو میشود.

سئوالات و ابهامات  در زمینه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

اخبار مربوط به پناهجویان و پناهندگی مطرح می گردد.

تجارب در رابطه با امورات اداری و مسائل کاری و زندگی بحث شده بهمدیگر منتقل میشود.

پیشنهادات، تصمیمات مشترک در زمینه فعالیتهای بیمرز و امورات داخلی واحد سازمان ارائه و تصویب میشود.

خدمات و همکاریهای مختلف دیگر از جمله کاریابی، حل مشکل مسکن و اطلاع رسانی و کمک به رفع مشکلات شخصی از موارد دیگر است .

در حاشیه این جلسات صرف شام و قهوه و چایی و گپ زدنهای دوستانه هم خواهیم داشت.

این جلسات بروی همه باز است.

copyright © 2007 Flykting.se