بازگشت به صفحه اول

demonstration vid bilströmsbesökتظاهرات در شمال سوئد

فراخوان به تظاهرات و آکسیون اعتراضی همزمان با حضور وزیر مهاجرت در شمال سوئد

روز سه شنبه 8 ماه جون وزیر مهاجرت سوئد، توبیاس بیل ستریوم، برای دیداری در شهر بودن شمال سوئد حضور دارند. این دیدار بعد از یک دوره آکسیونهای اعتراضی و سمینارهای بحث و جدل در دفاع از حق پناهندگی در مهمترین مراکز سوئد و از جمله شمال سوئد صورت می گیرد. دوره اخیر با ریاست بیل ستریوم سخت ترین شرایط پناهنده پذیری به سیاست جاری پناهندگی کشور سوئد تبدیل شده است. در اعتراض به  سیاستها پناهنده پذیری جاری و در دفاع از حق پناهندگی، تشکل جنبش حق پناهند گی که سازمان بیمرز – شمال سوئد یکی از تشکیل دهنده گان آن است آکسیون اعتراضی را فراخوان داده شده است. این آکسیون در مقابل محل حضور بیل ستریوم صورت می گیرد. از همه پناهجویان و مردم عدالت خواه در شمال سوئد دعوت می کنیم در این آکسیون اعتراضی شرکت کنند.

زمان ومحل تجمع : سه شنبه 8 ماه جون ساعت 11 میدان Medborgarplatsen   در شهر بودن  سپس تظاهرات بطرف Lärcenter  محل حضور وزیر مهاجرت

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز – واحد شمال

آفیش جنبش حق پناهندگی

Protestera mot

utvisningsminister

Tobias Billström (m)

 

                                        ÅTERINFÖRASYLRÄTTE 

Tisdag 8 Juni Kl 11.00

Samling på Medborgarplatsen

Demonstration till Lärcentrum därTobias Billström är på besök 

ASYLRÖRELSEN I NORRBOTTEN KÄMPAR FÖR:

V Återinför asylrätten. Individuell prövning ej kollektiv utvisning.

V Lika sjukvård för asylsökande, papperslösa och svenskar.

V Rätt till svenskundervisning under hela asylprocessen.

V Motverka drogproblematiken.

V Rätt till värdigt boende.

V Stoppa hotelser från migrationsverket! Nolltolerans mot

rasism – omplacera rasistiska handläggare.

Asylrörelsen i Norrbotten 

 

 

 

copyright © 2007 Flykting.se