بازگشت به صفحه اول

Stor demonstration i Boden, stor steg för Asylrörelsen

Stor demonstration 4 april i Medborgartorget i Boden, stor steg för arrangörer:

Asylrörelsen i Norrbotten

اکسيون بزرگ چهارم آپريل در شهر بودن يک قدم بزرگ براى فراخوان دهندگان آن "شبکه پاهندگى ـ شمال سوئد" بود

عليه اخراجها، براى حق پناهندگى: گزارش اکسيون بزرگ و موفق در شهر Boden

در روز چهارم آپريل قريب دويست نفر به فراخوان اکسيون بر عليه اداره مهاجرت و سياست ضد پناهندگى دولت سوئِد در مرکز شهر بودن در شمال سوئِد پاسخ مثبت دادند. تجمع در ميدان Medborgartorget آغاز شد و پس از سخنرانى هاى متعدد صف تظاهر کنندگان با پلاکارد و شعارهاى خود دست به راه پيمايى زدند.

ابتکار اکسيون در دست شبکه پناهندگى در شمال سوئِد ـ Asylrörelsen norrbotten ـ بود. اين شبکه دربرگيرنده جريانات و نهادهاى گوناگون دفاع از حق پناهندگان است از جمله ميتوان به سازمان شهرى حزب چپ، حزب محيط زيست، حزب سوسياليست عدالتخواه، نهاد هيچ انسانى غير قانونى نيست، مرکز امداد دختران اشاره کرد. سازمان سراسرى پناهندگان از مبتکران ايجاد اين شبکه بود. غفور عباس نژاد، سخنگوى سازمان در شمال سوئد در سخنرانى خود در اکسيون مربوطه از جمله گفت:

"سياست ضد پناهندگى دولت سوئِد هرگز موفق به اجراى هدف خود يعنى اخراج هزاران پناهجو نخواهد شد. هيچ کس نخواهد توانست اين انسانها را به جهنمى که از آن گريخته اند، به جنگ، به زندان، به شکنجه، به خشونت عليه زنان و به اوضاع نابسامان حاکم در کشورهاى مشابه افغانستان و عراق و ايران و سومالى بازگرداند. اما ميتواند در يک چيز موفق گردد: اين انسانها را به زندگى غير قانونى، به زير زمينها براند. آنچه در انتظار اين انسانهاست فقر بيشتر، ناامنى بيشتر، کار سياه، بيمارى و انواع فشارهاى روانى است. اين تراژدى هاى بزرگى را براى اين انسانها، بخصوص براى کودکان و زنان بهمراه خواهد داشت. اين تراژدى بر وجدان اين جامعه سنگينى خواهد کرد. مسئوليت اين وضعيت به گردن دولت سوئد و اداره مهاجرت است.

ما بايد بر عليه اين سياست بيشترين نيروى خود را متوجه سازيم. بايد به هر طريقى براى اين خانواده ها اقدام کرد، بايد گروههاى عملياتى تشکيل داد که جلوى اخراجها را بگيرد، بايد سازمان داشت که خانه امن، شغل، درمان، مدرسه و نيازهاى اين انسانها را به هر شکل تامين کند. براى اين امر سنت لازم هست، فعال و انسانهاى با وجدان بوفور هست، ارگانهاى مختلف شکل گرفته و دست بکار شده اند. در عين حال بايد صف گسترده اى براى اعتراض سياسى ايجاد کرد، بايد به خيابانها آمد و اداره مهاجرت را عقب راند. اين هدفى است که بخاطر آن شبکه پناهندگى را ايجاد کرده ايم."

 شهر بودن از مراکز پر خبر اعتراضات پناهندگى است، اما اين تظاهرات از بزرگترين اجتماعات تاکنونى بود و فضايى پر شور را در ميان فراخوان دهندگان و شرکت کنندگان نشان ميداد.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بودن

غفور عباس نژاد

ششم آپريل ٢٠٠٩

www.flykting.se

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

copyright © 2007 Flykting.se