بازگشت به صفحه اول

معرفى واحدهاى سازمان در شمال سوئد

با واحدهاى ما در شهرهاى شمالى سوئد آشنا شويد و با تماس بگيريد!

در حال حاضر سازمان سراسرى پناهندگان در دو شهر "بودن -  Boden " و همچنين "لولئو Luleå" واحدهاى فعال دارد.

در شهر لولئو مسئوليت واحد با فرزاد صميمى راسخ است.

فرزاد از فعالين کارگرى در ايران بود و در راه ساختن تشکل کارگران تلاش نموده و به نماينده آنان در عرصه کار خود انتخاب و رژيم  اسلامى را در موقعيت نماينده کارگران به مصاف طلبيده و بر سر منافع خود و ساير کارگران مبارزه سخت و جانانه اى کرده است.

فرزاد در نتيجه اين فعاليت هايش به زندان ميرود و مورد آزار و شکنجه قرار ميگيرد و پزشک قانونى در سوئد ادعاى ايشان (فرزاد) را تاييد ميکند و رسما و کتبا به او گواهى داده است که مورد شکنجه قرار گرفته است.

 

فرزاد در آگوست ٢٠٠٠ خود را به سوئد ميرساند و درخواست پناهندگى ميکند. بعد از مدتى وارد کار در کارخانه هاي سوئد ميشود و در اينجا نيز به فروش نيروى کارش ميپردازد و تواما مبارزه سياسى خود را در اشکال ديگرى در پيش ميگيرد و به حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور ميپيوندد.

 

فرزاد در مدت اقامتش در سوئد به دلائل مختلف مبارزه جويى و ضديت با نظام سرمايه دارى و رژيم اسلامى و عضويتش در حزب و تسلط بر زبان سوئدى با ميدياى اين کشور مصاحبه هاى متعددى داشته است و در تظاهراتهاى گوناگون حضور داشته و نقش فعالى را ايفا کرده است.

 

در جريان چاپ "کاريکاتور محمد در دانمارک" مورد مصاحبه روزنامه هاى اين شهر قرار گرفته که بعضا به همين دليل از جانب پليس امنيتى سوئد به او اطلاع داده شده است که بايد مواظب خودش باشد و جانش در خطر خواهد بود.

 

فرزاد اکنون يکى از فعالين جدي و مورد اعتماد پناهجويان ايرانى و ساير مليتهاي ديگر در شمال سوئد ميباشد و از همکاران غفور عباس نژاد است که بيمرز را فرسنگها به جلو برده اند و معرف سازمان ما هستند.

 

فرزاد از ٢٠٠٤ به بعد به حزب حکمتيست ملحق شده و از فعالين اين حزب نيز محسوب ميشود. در نوامبر ٢٠٠٥ همسر و دخترش که اکنون ١٢ سال دارد به او در سوئد ملحق  ميشوند.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 در شهر "بودن"  فعال قديمى مسايل پناهندگى غفور مسئوليت اينكار را بعهده دارند. غفور با امور پناهندگى در شهرهاى متعدد سوئد از نزديك درگير است.

copyright © 2007 Flykting.se