Första sidan

Organisationens Stadgar

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation – Sverige (IFRS)

STADGAR

(2009)

 

 

Innehåll

Innehåll

1 §        Organisations namn. 2

2 §        Ändamål 2

3 §        Organisationsform.. 3

4 §        målgrupp. 3

5 §        sammansättning. 3

6 §        Beslutande organ. 3

        Firmateckning. 3

8 §        verksamhets- och räkneskapsår 3

9 §        stadgetolkning och stadgeändring. 3

10 §          Upplösning av organisation. 3

11 §          Medlemskap. 4

12 §          Utträde. 4

13 §          Medlemsavgift 4

14 §          Uteslutning. 4

15 §          Medlems rättigheter och skyldigheter 5

16 §          Tidpunkt, kallelse vid årsmötet 5

17 §          Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 5

18 §          Ombud och rösträtt 5

19 §          Ärenden vid årsmötet 6

20 §          Sammansättning, åligganden. 7

21 §          Revision. 7

22 §          Sammansättning. 7

23 §          Styrelsens åligganden. 7

24 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. 8

25 §          Skiljeklausul 8

 

 


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §            Organisations namn

Organisationens namn är Iranska Flyktingars Riksorganisation – Sverige, vilket förkortas IFRS.

 

2 §            Ändamål

Organisationens målsättning består av samla invandrarna i en sammanslutning som

A - Aktivt arbetar för spridning av kultur och information

B - Verka för allmän utveckling av resurser som finns inom gruppen för mer aktivt deltagande i det svenska samhället och utbilda medlemmarna för att kunna klara sig i samhället och arbetslivet.

C- Försvarar flyktingrätten enligt erkända internationella konventioner samt verkar för en generös och mänskligt flyktingpolitik i Sverige.

A-1 Organisations styrelse planerar och utvecklar olika kulturella projekt och arrangemang såsom fester, konstutställningar och seminarier, där medlemmarnas behov och intresse sätts i fokus.

A-2 Organisationen anordnar aktiviteter som har med utvecklingen av våra medlemmar att göra. Det kan röra sig om ungdomars aktiviteter såsom idrotts och fritids aktiviteter t ex fotboll, handboll och bordtennis tävlingar. Andra aktiviteter kan komma ifråga om medlemmarna så önskar.

B-1 Organisationen prioriterar anpassning och full integration i sin målsättning, varför ett stöd från organisations sida till den enskilde medlemmen(via lokala riksorganisationen) för att klara sig fullt ut, inte bara på det sociala planet men även stöd som hjälper medlemmen till ett arbete är viktigt.

B-2 Organisationen anordnar seminarier och informationsträffar med de ansvariga i kommunen och från olika myndigheter för att förse målgruppen med nödvändiga kunskaper att kunna få leva som en fullvärdig medborgare med både rättigheter och skyldigheter.

B-3 Organisationen verkar aktivt för jämställdhet och försvar av kvinnor och barns rättigheter

B-4 Organisationen verkar aktivt mot rasism.

 

3 §            Organisationsform

IFRS är en ideell organisation och alla andra anslutna förening och avdelningar är ideella sammanslutningar. IFRS är religiös och politisk obunden.

 

4 §            målgrupp

IFRS har flyktingar med iransk backgrund som sin främsta målgrupp.

 

5 §            sammansättning

Riksorganisationen består av en samling av lokala föreningar verksamma i olika kommuner. Riksorganisationen kan bilda avdelningar vilka bildas för att organisera en viss av medlemmarna med fokus på vissa delar av organisationens ändamål. Ungdoms- eller kvinnoavdelning är sådana exempel. Alla medlemmarna är kopplade till lokala föreningar eller avdelningar.

 

6 §            Beslutande organ

Organisationens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

            Firmateckning

Organisationens firma tecknas av de som årsmötet utser.

 

8 §            verksamhets- och räkneskapsår

Organisations verksamhetsår och räkneskapsår omfattar fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

9 §            stadgetolkning och stadgeändring

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgörs av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i riksorganisationen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enighet med vad som anges i 25 §.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslaget till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

10 §          Upplösning av organisation

För upplösning av riksorganisationen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Medlem har inte rätt till del av riksorganisationens behållning eller egendom vid upplösning av riksorganisationen.

I beslut om upplösning av riksorganisationen skall anges dels att riksorganisationens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta riksorganisationens handlingar m.m. Skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

RIKSORGANISATONS MEDLEMMAR

11 §          Medlemskap 

Medlemmar i riksorganisation består av självständiga föreningar vilka styrs av egen styrelse och stadgar. Medlemmarna ska uteslutande vara ideella och demokratiska sammanslutningar. Enskilda personer kan inte bli medlem av rikorganisationen utan hänvisas till närmast aktiv lokal medlemsförening.

Medlemsansökan ska ha inkommit av sökande riksorganisationens styrelse. Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta riksorganisationens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre veckor från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

12 §          Utträde

Medlem som vill utträda ur riksorganisationen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat riksorganisationen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur riksorganisationen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att lokal riksorganisationen avförs från medlemsförteckningen.

 

13 §          Medlemsavgift

Varje medlemsförening betalar en viss del av sin erhållna medlemsavgift till riksorganisationen. Nivån till medlemsavgiften bestäms av riksorganisationens årsmöte.

14 §          Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur riksorganisationen av annan anledning än att denne har försummat att betala av riksorganisationen beslutade avgifter, motarbetat riksorganisationens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat riksorganisations intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom 6 veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillhandsållas den berörde.

15 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemsrättigheter

·         Att få information om riksorganisations aktiviteter, ekonomi och framtidsplaner

·         Att kunna välja styrelsemedlemmar och bli vald till sådan

·         Att fritt få välja vilka aktiviteter de vill delta i

·         Att kunna föreslå aktiviteter till styrelsen

Medlemsskyldigheter

·         Att följa riksorganisationens stadgar

·         Att betala sin medlemsavgift

·         Att regelbundet delta i några av riksorganisations aktiviteter

·         Att stödja riksorganisations verksamhet så att riksorganisationens mål kan uppnås

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

16 §          Tidpunkt, kallelse vid årsmötet

Årsmötet, som är riksorganisationens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet är ett öppet möte för allmänheten vilket annonseras offentligt.

Styrelsen skall meddela om årsmötets hållande, och informera medlemmarna om deras rätt att ge förslag till årsmötet. Detta skall ske två månader för årsmötets tidpunkt.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för riksorganisations eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

17 §          Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

18 §          Ombud och rösträtt 

Varje medlemsförening äger rätt att delta med på årsmötet med två (2) ombud samt därutöver en (1) röst för varje påbörjat hundratal medlemmar över tvåhundra (200) enligt senaste medlemsredovisningen, under förutsättning att medlemmen har erlagt gällande medlemsavgifter och i övrigt fullgjort sina förpliktelser gentemot riksorganisationen.

 

Vid årsmötet har varje ombud en röst. Ombud får icke utöva röstning genom fullmakt.

Yttrande och förslagsrätt tillkommer – förutom ombuden – styrelsens ledamöter,

revisorerna, övriga valda ledamöter samt motionär beträffande egen motion.

 

Yttranderätt tillkommer även – med mötets samtycke – annan närvarande.

 

19 §          Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av två protokolljusterare och rösträknare

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets -/räkenskapsåret

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgift

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

      12. Val av

o Riksorganisationens ordförande för en tid av 1 år;

o vice ordförande för en tid av 1 år;

o sekreterare för en tid av 1 år;

o kassör för en tid av 1 år;

o två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

o en ledamot i valberedningen för en tid av ett år;

o val av en revisor

      13. Utse två firmatecknare till riksorganisationens postgiro eller bankkonto som tecknar var för sig.

      14. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för riksorganisationen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Revisorn ingår ej i styrelsens sammansättning.

VALBEREDNINGEN

20 §          Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en ledamot vald av årsmötet.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

21 §          Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av riksorganisations räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn bör inte delta på styrelsemöten.

Riksorganisations räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

22 §          Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt tre ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

23 §          Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen riksorganisations beslutande organ och ansvarar för riksorganisationens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för riksorganisations verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

·         Tillse att för riksorganisationen gällande lagar och bindande regler iakttas,

·         Planera och fastställa riksorganisationens program,

·         Arbeta för att uppnå riksorganisationens mål,

·         Se till att verksamhetsberättelsen framläggs vid årsmötet och i övrigt förbereda årsmöte.

·         Tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 21 §,

·         Meddela om årsmötets hållande och informera medlemmarna om deras rätt att ge förslag till årsmötet,

·         Ansvara för och förvalta riksorganisationens medel, och

·         Verkställa av årsmötet fattade beslut,

 

24 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

TVIST

25 §          Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och riksorganisationen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.