بازگشت به صفحه اول

Öppet Informationsmöte om flyktingspolitiken och dess innebörd

برگزارى جلسه در مورد تحولات قوانين پناهندگى در سوئد

جمعه ٢٨ نوامبر ٢٠٠٨ در شهر گوتنبرگ

از پانزدهم ماه دسامبر قوانين جديد پناهندگى در سوئد رسما به اجرا در خواهند آمد، بنا به قوانين جديد کانالهاى جديدى باز خواهد شد که متقاضيانى که داراى قرارداد شغلى هستند از اجازه اقامت برخوردار گردند.  اين قوانين تغييرات تازه اى را در وضعيت پناهجويان فعلى و متقاضيان آتى بدنبال خواهد داشت. همزمان سياست تشديد فشارها براى اخراج هزاران پناهجوى ديگر که سالهاست در سوئد اقامت داشته اند، ادامه خواهد يافت. بخش وسيعى از اين پناهندگان در حال اخراج از عراق، افغانستان و ايران گريخته اند.

از جانب سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ گوتنبرگ جلسه عمومى به منظور روشنگرى در مورد چگونگى قوانين تازه و بعلاوه چگونگى وضعيت متقاضيان تاکنونى ترتيب يافته است.

شرکت کنندگان  در پانل جلسه:

·         آقاى Ferec Serse وکيل سرشناس امور پناهندگى

·         خانم Ann Sjögren  از سازمان مدافع پناهندگان Stiftelsen Rosengrenska

زمان: ساعت پنج و نيم بعد از ظهر، جمعه ٢٨ نوامبر

مکان: دفتر سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ گوتنبرگ در محل Stigbergsliden 18

                      آسانترين راه از طريق قطارهاى شماره ٣، ٩ و ١١ به سمت Stigbergtorg

براى پيشبرد موثر جلسه مترجم بزبانهاى فارسى و کردى در دسترس خواهد بود. بعلاوه شرکت کنندگان خواهند توانست که بطور فردى نيز با پانل سوالات و مشورتهاى حقوقى را انجام دهند، بدليل رعايت حريم مسايل شخصى، از مترجمين رسمى دولتى براى جلسه دعوت شده است.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ گوتنبرگ

١٤ نوامبر ٢٠٠٨

تماس: توفيق محمدى ـ 0737671428

 

 

 

copyright © 2007 Flykting.se