بازگشت به صفحه اول

Ännu en lyckad motdemonstration mot rasistiska grupper i Göteborg, två tusen omringade Sverige Demomkraternas uppsamling

مردم شهر گوتنبرگ کاسه و کوزه راسيستها را بهم ريختند!

حزب راسيستى Sverige Demokraterna از جريانات پر سر و صداى دست راستى سوئد بحساب ميايد. بيش از دو هزار نفر از مردم شهر گوتنبرگ در يک تجمع پرشور در مرکز شهر کاسه و کوزه اين جريان را بهم ريختند: خيابانهاى ما جاى راسيستها نيست ـ  Inga rasister på våra gator!

از قبل  اعلام شده بود که روز شنبه ٢٢ نوامبر محل پر جمعيت Brunnsparken شاهد تظاهرات دستجات راسيستى خواهد بود. با فراخوان  دو شبکه  "پناهندگی 2008 " و "گوتنبرگ علیه خشونت راسیسم و نازیسسم" تعداد زيادى از فعالين ضد راسيستى با باندرول و پلاکارد زودتر از ساعت موعود در محل براى تدارک يک تظاهرات ضد راسيستى گرد آمدند. فراخوان و فعاليت اين گروه بسرعت ثمر بخشيد، صدها نفر براى مقابله با راسيستها پيوستند.

با مشاهده جمعيت و شور و شوق آنها، واحدهاى متعدد مجهز پليس براى متفرق کردن جمعيت به محل اعزام شدند تا شرايط براى تظاهرات راسيستها فراهم گردد. تهديد و خشونت و زور آزمايى پليس بجايى نرسيد. انجام تظاهرات حزب راسيستى جز در ميان حلقه نيروهاى کاملا مجهز پليس امکان پذير نبود. ساعت يک با شروع بکار بلندگوها، مردم با تخم مرغ و با شعارها و حملات خود تظاهرات را به صحنه خفت راسيسم و پليس تبديل ساختند. يک ساعت و نيم کشمکش بيش از دو هزار نفر از مردم يکبار ديگر صحنه پرشورى از آمادگى مردم شهر گوتنبرگ براى مقابله با ابراز وجودر اسيستها را جلوى انظار عمومى قرار داد.  

جا دارد بخاطر يک روز پر شور و پر ثمر، بخاطر همبستگى و هوشيارى، و بخاطر حمايت از سازمانها و نهادهاى ضد راسيستى به همه مردمى که وقت و مايه گذاشتند، دست مريزاد گفت.

ما سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بار دیگر اعلام میکنیم که پای ثابت و فعال و پرچمدار فعالیتهای گسترده و سازمان یافته در دفاع از حق و حقوق پناهندگی و علیه راسیسم بوده خواهيم بود و همه همشریان انساندوست و مدافع حقوق برابر و شایسته شهروندی را به همکاری با خود فرا میخوانیم.

 

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ـ واحد گوتنبرگ

توفیق محمدی 0737671428

٢٣ نوامبر ٢٠٠٨

__________

____________

 

copyright © 2007 Flykting.se