بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Lilla Eden

گزارش اکسيون اعتراضى در Lilla Eden شهر گوتنبرگ

روز سه شنبه ٢١ اکتبر اکسيون اعتراضى عليه اداره مهاجرت سوئد در منطقه Lilla Eden در گوتنبرگ برگزار گرديد. اين اکسيون در دفاع از خانواده "شيرکو نادر" که از عراق به سوئد گريخته اند، سازمان يافته بود. پس از هشت سال اقامت اکنون کل اين خانواده و از جمله سه کودک آنها در معرض اخراج و ديپورت قرار گرفته اند.

مطابق برنامه قبلى ساعت يک بعد از ظهر در مقابل Vuxenskola اکسيون با شرکت دهها نفر با استقرار باندرولها آغاز گرديد. در فاصله کوتاهى تعدادى از معلمان مدرسه و همکلاسى هاى کودکان خانواده "شيرکو نادر" به اين تجمع پيوستند. اين تجمع با سخنرانى ها و شعارهاى خود به تصميم غير انسانى اداره مهاجرت حمله کرد  و خواهان لغو فورى حکم اخراج اين پناهجويان گرديد.  از معلمان مدرسه در سخنرانى خود از تاثيرات مخرب سياست پناهندگى اداره مهاجرت بر عليه کودکان در کل پروسه، از بلاتکليفى چند ساله تا تعقيب و تهديد اخراج گفت. از طرف سازمان پناهندگان ايرانى و حزب سوسياليست عدالتخواه نيز به نوبه خود از لزوم همبستگى ميان پناهجويان و ادامه اعتراض براى عقب راندن سياست ضد پناهندگى جارى سخنرانى نمودند.

علارغم وعده قبلى نماينده اداره مهاجرت از شرکت در اکسيون خوددارى کرد. شرکت کنندگان در تظاهرات قطعنامه اى مبنى بر خواست اعطاى اقامت دايم به کل خانواده را به همراه طومار امضا آماده ساختند که به اداره مهاجرت تسليم گردد.

اين اکسيون در ميان شور و شوق و در فضاى همبستگى و حمايت از پناهجويان پس از يکساعت به کار خود پايان داد. اکسيون از جانب واحدهاى گوتنبرگ از سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى و حزب سوسياليست عدالتخواه سوئد و در هماهنگى با معلمان مدرسه کودکان پناهجوى اخراجى سازمان يافته بود.

واحد گوتنبرگ از سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

توفيق محمدى

٢٦ اکتبر ٢٠٠٨

________________

____________

_______________

____________-

copyright © 2007 Flykting.se