بازگشت به صفحه اول

انتخابات دبیر واحد استکهلم برگزار شد.

انتخابات دبیر استکهلم سازمان بیمرز
روز دوشنبه برابر با 8 سپتامبر انتخابات دبیر کمیته استکهلم سازمان بیمرز برگزار شد. 
در این انتخابات زینت کریمی با کسب بیشترین آرا به عنوان دبیر کمیته استکهلم سازمان بیمرز انتخاب شد. 
در ادامه کمیته ای برای انجام بهتر فعالیتهای واحد استکهلم سازمان بیمرز انتخاب شد که عبارت بودند از :
محمود محمدزاده 
نازنین محمدی 
اسماعیل رشیدی 
میترا حسین هاشم
سیوان کریمی.

برای ادامه فعالیتهای سازمان به صورت موثر، تصمیم بر این شد که فعالیتهای سازمان به صورت ریزتر بین اعضای کمیته تقسیم شود و برای هر بخش مسئول جداگانه ای انتخاب شود. بحث بیشتر در این زمینه به اولین جلسه کمیته منتخب ارجاع شد. 
کمیته جدید و همچنین دبیر جدید کمیته استکهلم از زحمات این دورهاکرم منصوری خورزنی کمال تشکر را دارد و برای وی بهترینها را آرزو دارد.

دبیر استکهلم سازمان بیمرز