بازگشت به صفحه اول

انتخابات دبیر سراسری سوید سازمان بیمرز برگزار شد.

گزارش کنفرانس سالانه واحد کشوری سوئد
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز

روز دوشنبه اول سپتامبر 2014،  کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز - واحد سوئد در شهر استکهلم برگزار شد. کنفرانس ابتدا با یک دقیقە سکوت به احترام بە همە کسانیکە در مسیر رسیدن بە کشوری امن جان خود را از دست دادەاند، آغاز شد.

سپس فرشاد پاشازاده،  دبیر سراسری سازمان پناهندگان ایرانی - واحد سوئد،  کنفرانس را افتتاح و بە شرکت کنندگان خوش آمد گفت و برنامە کار کنفرانس را آغاز نمود.

برنامەهای کنفرانس عبارت بودند از:

- گزارش یکسال گذشتە واحد سوئد و بحث حول آن.
- سخنرانی سعید آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی
- پلاتفرم دورە آتی
- انتخابات


در بخش گزارش سال گذشتە (2013 - 2014 ) کە بصورت کتبی رئوس فعالیتها همراە با نمودار از قبل تهیە و در اختیار اعضا و فعالین بیمرز قرار گرفتە بود توضیحات بیشتری را در رابطە با بعضی از فعالیتها برای شرکت کنندگان ارائە نمود. او وضعیت پناهندگی در سال 2013 و 2014 را در کشور سوئد ارائه داد. در این گزارش به بررسی وضعیت پناهجویی و درخواستهای پناهندگان برای گرفتن افامت در کشور سوئد پرداخته شد. این گزارش نشان می داد که تعداد پناهجویان به کشور سوئد نسبت به سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته است. به دلیل وضعیت جنگی کە در کشور سوریە حاکم است، بیشترین تعداد پناهجویان را در سوئد از لحاظ شمار پناهندگان و هم از لحاظ درصد رشد،  بە خود اختصاص دادە است. 

در بخشی از این گزارش به شمار تعداد پناهندگان در کشور سوئد اشاره شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  با کاهش 29 درصدی همراه بودە است. 
سپس فرشاد پاشازاده به بررسی پناهندگی در کشور سوئد و وضعیت پناهندگان در این کشور پرداختند. در ادامه گزارش، فعالیتهای سازمان بیمرز در سال گذشته برای شرکت کنندگان در کنفرانس قرائت شد. این فعالیتها شامل جلسات هفتگی سازمان،  برگزاری سمینارهایی در خصوص پناهندگی، سمینارهایی به مناسبتهای ویژه از جمله روز جهانی زن،  آکسیونهایی در خصوص دفاع از حقوق پناهندگان، آکسیونهایی علیه اعدامها در ایران، آکسیونهایی در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و...  بود. 

در نتیجە تلاش شبانە روزی مسئولین و همە دست اندرکاران و فعالین بیمرز در فاصلە دو کنفرانس بالغ بر ٣٥ کیس پناهندگان ایرانی کە مدتها با مشکل روبرو بودند و پشت درهای وزارت مهاجرت سوئد در انتظار بودند، قبول شدە و فعالیتهای بیمرز و سایر جریانات دیگر مدافع پناهندگی مانع از دیپورت و تحمیل شرایط بدتر بە پناهجویان در سال گذشتە شدە است.

بعد از گزارش و سخنان کوتاهی در مورد گزارش، سعید آرمان، دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز،  سخنانی ایراد نمود. او ضمن مهم و گسترده بودن فعالیتهای واحد سوئد سازمان سراسری، بیمرز را چتری در دنیای سیاه سرمایه داری دانست که پناهجويان فراری از جهنم جمهوری اسلامی می توانند در زیر آن جمع شوند و نیرو بگیرند و بە مطالبات بر حق پناهندگیشان برسند و دولت سوئد را با متشکل شدن خود در این ظرف و مبارزە وسیع و در پیش گرفتن راەهای قانونی بە عقب برانند و از دیپورت دەها نفر جلوگیری شود و کیسهای آنان را بقبولانند. وی همچنین اشاره کرد که علاوه بر مسایل پناهندگان که در سازمان مطرح و بررسی می شود، سازمان بیمرز به عنوان سازمانی سیاسی علیه جمهوری اسلامی فعالیت گستردە نمودە و در اعتراضات متعدد در سوئد علیە توحش حاکم بر ایران همراە با سایر احزاب و جریانات سیاسی در سوئد شرکت فعال داشتە. بیمرز در عین حال نسبت بە وقایع بین المللی حساس بودە و علیە آنچە در سوریە و غیرە گذشتە است واکنش نشان دادە است.

در بخش دوم کنفرانس، پلاتفرم دور آتی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز، ارایه شد. در این پلاتفرم ضمن تاکید و ادامه کاری فعالیتهای روتین سازمان، پیشنهادهایی هم از طرف سعید آرمان، دبیر سراسری سازمان بیمرز برای بهتر شدن فعالیت سازمان، ارایه شد. این پلاتفرم به اتفاق آرا به تصویب رسید. 

بخش پایانی کنفرانس انتخاب دبیر واحد سوئد بود. در این بخش، فرشاد پاشازاده کە دبیر واحد کشوری بود و دورەهای قبلتر نیز دبیر واحد شهری استکهلم بود بد؛یل حچم کار زیاد و سایر مشغلەهای دیگر و فعالیت در عرصەهای دیگر خود را برای پست دبیر کاندید نکرد و محمود محمد زادە و رفقای سرشناس و کادر قدیمی بیمرز در سوئد خود را برای احراز پست دبیری کاندید و با اکثریت آرای شرکت کنندگان کنفرانس انتخاب گردید.

در پایان سعید آرمان، ضمن قدردانی از فعالیتهای وسیع و زحمات بی دریغ این دوره فرشاد پاشازاده، برای دبیر جدید سازمان بیمرز آرزوی موفقیت کرد.
 
محمود محمدزاده هم در سخنانی کوتاه از زحمات این دوره فرشاد پاشازاده تشکر کرد و به صورت کلی برنامه خود را برای دور آتی سازمان بیان کرد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز 
واحد کشوری سوئد 
دوم سپتامبر 2014