بازگشت به صفحه اول

جلسات هفتگی بیمرز

به اطلاع اعضا و فعالین سازمان بیمرز و علاقمندان به مسائل پناهندگی میرسانیم که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز طبق روتین این سازمان جلسات هفتگی خود را پس از تعطیلات تایستانی هر هفته ۲ دوشنبه ساعت ۱۸ بعداظهر واقع در مدبوریا پلاتسن سنسوز طبقه چهارم برگزار میکند.شرکت در این جلسات برای همه علاقمندان آزاد میباشد.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز

2014 -08 -09

تلفن تماس: فرشاد پاشازاده 0737825678
Ifr_s@yahoo.com
www.flykting.se