بازگشت به صفحه اول

فراخوان تظاهرات ضد راسیسم در استکهلم

بنا بر فراخوان احزاب و گروههای چپ در سوئد و در اعتراض به راسیسم ونژاد پرستی فردا سه شنبه ساعت ۱۷ بعدازظهر در میدان سرگی توریت آکسیون اعتراضی علیه راسیسم و در دفاع از حق پناهندگی برگزار میگردد که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از این آکسیون حمایت کرده ودر آن شرکت میکند. و همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و ضد نژادپرستی و پناهجویان عزیز را برای شرکت در این آکسیون دعوت مینمائیم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
دبیر سراسری سوئد بیمرز . فرشاد پاشازاده

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se

2014/05/26