بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

یک خبر خوش امروز با خبر شدیم که پناهجوی ایرانی اسماعیل رشیدی که قرار بود به ایران دیپورت شود اداره مهاجرت دیپورت ایشان را کنسل کرد .اسماعیل رشیدی حدود چند هفته ای در بازداشتگاه دیپورتی فلن بعد به مشتا انتقال دادهشد و امروز دیپورت ایشان از طرف اداره مهاجرت کنسل اعلام شد و با تلاشهای فراوان اکثر سازمانها بخصوص سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز و به امید خبرهای بهتر و بیشتر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد استهکلم