بازگشت به صفحه اول

گزارش سمینار هشت مارس سازمان بیمرز

روز جمعه هفتم مارس، به مناسبت روز جهانی زن، سمیناری با حضور فعالین سیاسی و حزب حکمتیست و همچنین سازمان بیمرز برگزار شد.
در این سمینار، عباس سماکار به عنوان نویسنده و فعال سیاسی به بحث در مورد سرمایه داری و نقش آن در ستم علیه زنان پرداخت.
سپس اکرم منصوری خورزنی از طرف سازمان، به بررسی زنان و ستمی که از جانب مذهب و اسلام به آنها روا می شود، پرداخت.

سارا محمد به عنوان سخنران دیگری از طرف سازمان پلیا و فادیما را هرگز فراموش نکنید، به بررسی اسلام سیاسی در اروپا و نقش آن در ستمی که علیه زنان اعمال می شود، پرداخت.

در پایان، سیف خدایاری از طرف حزب حکمتیست، سوسیالیزم و نقش آن در مبارزه برای رهایی زنان را برای حضار در سالن باز کرد.

پایان بخش این سمینار، به پرسش و پاسخ و اظهار نظر حضار اختصاص داده شد.
این سمینار بعد از،سه ساعت به پایان رسید.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم

2014 -03 -09
Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se