بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز چهارشنبه پنجم ماه مارس اداره مهاجرت سوئد اقامت اکرم منصوری خورزنی و پسرش رضا را به ایشان ابلاغ نمود.این خبر خوش قلبهای بسیاری را شاد نمود.ما از طرف بیمرز فعالین و اعضاء سازمان این موفقیت بزرگ را به ایشان و پسرش و تمام کسانی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک میگوئیم.به امید خبرهای خوش بیشتر.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز سوئد
دبیر سراسری بیمرز سوئد فرشاد پاشازاده
2014/03/05
Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se