بازگشت به صفحه اول

گزارش سازمان بیمرز از تظاهرات اول مارش

امروز، اول مارس، به فراخوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز و احزاب و جریانات چپ، آکسیون اعتراضی به حکم شنیع اعدام در میدان سرگا توریت برگزار شد.
این فراخوان با استقبال گسترده ای از سوی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب روبرو شد و تعداد قابل ملاحظه ای تظاهر کننده حضور داشتند.
اکرم منصوری خورزنی، از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز، به عنوان یکی از مجریان این برنامه حضور داشتند.
ابتدا با شعارهایی از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی، مراسم آغاز گردید.
در ادامه تعدادی از شخصیت ها از جمله یوران گوستاوسون فعال جنبش کارگری و مریم افراسیاب پور و پروین کابلی از طرف حزب حکمتیست، در این آکسیون سخنرانی کردند.

این آکسیون در ساعت 4 عصر به پایان رسید.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
1 مارس 2014

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se