بازگشت به صفحه اول

نامە سرگشادە بە پناهجویان معترض در سویس

بە اعتصاب غذا پایان دهید و اشکال دیگری از مبارزە را در پیش بگیرید!

دوستان عزیز پناهجو!

چند روز است با اضطراب و نگرانی وضعیت شما اعتصاب غذا کنندگان را تعقیب میکنیم. همچنانکە نسرین رمضانعلی از جانب بیمرز در گفتگوی اینترنتی بە شما توصیە کردە بود کە بە اعتصاب غذا پایان دهید و اشکال دیگری از مبارزە را کە بە توان فیزیکی شما برای ادامە حیات و مبارزە برای تحقق مطالبات انسانی تان لطمە نزند، در پیش بگیرید.

از طرف دبیرخانە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی یکبار دیگر رسما و بە شیوە علنی از شما عزیزان میخواهیم کە بە اعتصاب غذا پایان دهید و بیش از این بە سلامت و روان خود آسیب نرسانید. بدون تردید اشکال دیگری از مبارزە و تلاش شما همراە با حمایت سازمانهای مدافع پناهندگی میتواند در صورت حرکت نقشەمند و پیگیری میتواند نتایج مثبتی ببار بیاورد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز در طی کردن این مسیر همراە شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

دبیرخانە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز
ششم فوریە ٢٠١٤