بازگشت به صفحه اول

گزارشی از فعالیتهای سازمان بیمرز در ماه ژانویه

جلسات سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز، که تا ماه ژانویه به صورت دو هفته یکبار برگزار می شد، در همین ماه تصمیم بر این شد که از فوریه به صورت هفتگی برگزار شود.
از مهمترین فعالیت های سازمان در این ماه، تلاش پیگیرانه برای جلوگیری از دیپورت بهراد هاشم زاده بود. سازمان بیمرز با ارایه تاییده در مورد فعالیتهای بهراد به اداره مهاجرت و همچنین انجام مصاحبه با وی، پخش و انتشار آن در رسانه ها و بویژه تلویزیون پرتو، تماس مکرر با وکیل وی، و نوشتن نامه اعتراضی به اداره مهاجرت نهایتا موفق شد از دیپورت بهراد جلوگیری کند.
همچنین در هفته منتهی به ماه فوریه، تصمیم بر این شد که نشریه بیمرز دوباره منتشر شود. قرار بر این شد که نشریه از،دو گروه نویسنده، یکی هیت تحریریه و دیگری مطالب ارسالی برای تهیه نشریه استفاده شود.
این نشریه با سردبیری سیوان کریمی منتشر میشود.
تلاش برای برگزاری آکسیونهای منظم و متناسب با شرایط و اتفاقات ایران، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسات بود.
همچنین برگزاری سمینارهای،سیاسی و پناهندگی از موضوعات مطرح شده در آخرین هفته منتهی به فوریه بود.
لازم به ذکر است که اولین سمیناری در،زمینه پناهندگی و با حضور وکیل اداره مهاجرت در هفته دوم فوریه برگزار می شود که در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز
واحد استکهلم
اول فوریه 2014


www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com