بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه

خبری خوش!


به اطلاع دوستان عزیز می رسانیم که امروز دیپورت بهراد هاشم زاده بالو به ایران استپ خورد. اداره مهاجرت اعلام می کند که دیپورت وی، برای بررسی مجدد پرونده وی، به صورت استپ می خورد.و بهراد هاشم زاده بالو از کمپ دیپورتی مشتا آزاد شد

پس از دستگیری بهراد و اعلام اینکه باید به ایران دیپورت شود، سازمان سراسری پناهندگان ایرانی -بیمرز پرونده وی را برای جلوگیری از این موضوع بدست گرفت. دبیر سراسری سازمان در سوئد، فرشاد پاشازاده، و دبیر واحد استکهلم سازمان، اکرم منصوری خورزنی، با تماس با وکیل وی، اقدامات لازم را آغاز کردند. در اولین اقدام، فرشاد پاشازاده مصاحبه ای را با بهراد در کمپ مشتا انجام داد و فعالیتهای سیاسی وی را منعکس کرد.

بعد از چند روز، و با همکاری فدراسیون پناهندگان ایرانی، در دفاع از فعالین سیاسی و عدم دیپورت آنها، تظاهراتی را در مقابل اداره مهاجرت مشتا سازماندهي کردند.

در طول این دوره، سازمان بیمرز به صورت مداوم و پیوسته با وکیل بهراد در تماس بوده و وضعیت وی را به دقت تحت بررسی قرار دادند.

این خبر خوش را به همه انسانهای آزادیخواه و تمام فعالین و بویژه اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی -بیمرز که در این مدت به هر صورت ممکن با دیپورت بهراد مخالفت کرده و آنرا عملی غیر انسانی دانستند، صمیمانه تبریک می گوییم.

به امید شنیدن خبرهایی خوشتر در این زمینه.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز


واحد استکهلم

www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com

2014/01/15