بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون 7 ژانویه در مقابل اداره مهاجرت

امروز، 7 ژانویه در اعتراض به حکم اخراج پناهجو و فعال سیاسی ,محمد رضا علیخانی ,بهراد هاشمزاده و اشکان نورزاهی ) از سوی دولت سوئد، تظاهراتی در مقابل اداره مهاجرت در کمپ ماشتا برگزار شد. این تظاهرات با استقبال شمار وسیعی از فعالین سیاسی و انسانهای آزادی خواه روبرو شد. از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز، فرشاد پاشازاده به عنوان دبیر کشوری، سخنانی را در مورد وضعیت کنونی فعالین سیاسی در داخل ایران و همچنین وضعیت بسیار بد حقو بشر در ایران ایراد کرد. وی با اشاره به این وضعیت، امنیت محمدرضا علی خانی و بهراد هاشم زاده بالو اشکان نورزاهی را در صورت بازگشت به ایران، خطرناک توصیف کرد. سختگیری اداره مهاجرت سوید در بررسی پرونده های ایرانیان ، یکی دیگر از جنبه های سخنان فرشاد پاشازاده بود . در ادامه از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، سارا نخعی، سخنانی را در مورد وضعیت پناهندگی بیان کرد.
اکرم منصوری خورزنی، به عنوان دبیر استکهلم سازمان بیمرز، شعارهایی را علیه جمهوری اسلامی سر داد.
در ادامه افراد آزادی خواه دیگر نیز سخنانی را بیان کردند.
برای دیدن عکسها به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://www.flickr.com/photos/97804965@N08/
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
واحد استکهلم