بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون مشترک سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز و فدراسیون پناهندگان ایرانی

همانطور که پیشتر به اطلاع رسید، برای جلوگیری از اخراج دو پناهجو و فعال سیاسی، امروز پنج شنبه 19 دسامبر، آکسیونی در برابر اداره مهاجرت با فراخوان و همکاری دو سازمان فعال در این زمینه برنامه ریزی شد.

امروز و در ساعت دو عصر، آکسیون در مقابل اداره مهاجرت برگزار شد.
در این آکسیون، از طرف سازمان سراسری پناهدگان ایرانی بیمرز، فرشاد پاشازاده به عنوان دبیر سراسری سازمان در سوید، سخنانی درباره شرایط وخیم فعالین سیاسی در ایرلن و همچنین خطرات آتی بعد از دیپورت فعالین سیاسی ایراد شد.
اکرم منصوری خورزنی، به عنوان دبیر واحد استکهلم سازمان، ضمن اشاره به فعالیت های بهراد ، اعلام کرد که بازگشت این جوان به چنگال جمهوری اسلامی شدیدا می تواند باعث بخطر افتادن امنیت وی شود.
از طرف فدراسیون هم ، سارا نخعی به عنوان ، ضمن دفاع از محمد رضا، خوهان توقف دیپورت وی به ایران شد.

در این آکسیون تعداد زیادی از انسانهای آزادی خواه و فعالین سیاسی و همچنین فعالین دو نهاد بیمرز و فدراسیون حضور داشتند و با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواهان لغو دیپورت این دو فعال به چنگال جمهوری اسلامی شدند.

این آکسیون در ساعت سه و نیم عصر و پس از تسلیم کردن نامه های اعتراضی به دست نماینده اداره مهاجرت به پایان رسید.
نماینده اداره مهاجرت هم قول داد که این نامه های اعتراضی را به دست مقامات بالاتر برساند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
واحد استکهلم
20131219