بازگشت به صفحه اول

در خصوص خطر دو فعال سیاسی

اطلاعیه مشترک فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز

همانطور که قبلا و طی اطلاعیه های سازمان های فوق به اطلاع رسید، دو نفر از فعالین سازمان و فدراسیون به نام های محمدرضا علی خانی و بهراد هاشم زاده بالو در خطر دیپورت به جمهوری اسلامی هستند. این دو قعال از سوی اداره مهاجرت و پلیس دستگیر و احتمال دیپورت آنها به ایران وجود دارد.
بدین منظور و برای جلوگیری از دیپورت این دو فعال ، فدراسیون سراسری پناهدگان ایرانی و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز آکسیون مشترکی را در مقایل اداره مهاجرت سولنا برگزار می کنند.
دو نهاد فوق از تمام انسانهای آزادی خواه و برابری طلب و مدافع انسان درخواست دارند تا با شرکت در این آکسیون ، تلاشی را برای لغو این تصمیم از سوی اداره مهاجرت انجام و در این امر موفق شویم.
زمان : پنج شنبه 19 سپتامبر 2013 ساعت دو عصر
مکان: مقابل اداره مهاچرت سولنا
تلفن های تماس:
سارا نخعی مسئول فدراسیون 070715542

اكرم منصوري خورزني مسئول بیمرز 0735852571

www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com
اكرم منصوري خورزني مسئول بیمرز 0735852571