بازگشت به صفحه اول

فراخوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـ بیمرز

علیه اعدام اخیر جمهوری اسلامی


بار دیگر فاجعه ای از سوی رژیم اسلامی دل میلیونها انسان آزادی خواه را به لرزه درآورد. رژیم هار اسلامی با اعدام 18 نفر در روز 4 مهرماه بار دیگر ثابت کرد که تنها وتنها از ماشین کشتار و اعدام برای مقابله با مردم استفاده می کند. دولت جدید روحانی هم همانگونه که انتظار می رفت ادامه دهنده سیاست دستگیری و شکنجه و اعدام بوده و هست.
در راستای اعتراض به چنین سیاستهای ضد بشری و دور از انسانیت رژیم هار اسلامی، و در همکاری با احزاب و جریانات چپ در روز 2 نوامبر آکسیونی گسترده در استکهلم برگزار می شود. این آکسیون در اعتراض به اعدام و ماشین کشتار جمهوری اسلامی و تلاشی برای متوقف کردن این سیاستهای وحشیانه می باشد.
از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و مخالفین اعدام و کشتار دعوت می شود که در این روز و در کنار احزاب و سازمانهای چپ و مخالف رژیم، علیه سیاستهای اتخاذی رژیم در آکسیون مذکور شرکت کنند. این آکسیون در اعتراض به حکم اعدام دولتی از سوی رژیم می باشد.
مکان: استکهلم میدان سرگل توریت
زمان:دوم نوامبر ساعت 3 عصر
تلفن تماس : اکرم منصوری خورزنی 073582571
www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com