بازگشت به صفحه اول

خبر خوش


روز جمعه ۲۵ ماه اکتبر رضا شکری پناهجو و فعال سیاسی عضو سازمان سراسری پناهندگان بیمرز اقامت و پناهندگی سیاسی خود را از اداره مهاجرت سوئد دریافت کرد .


رضا به عنوان یکی از فعالین سازمان پناهندگان بیمرز در آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی شرکت فعالانه داشت .ما از طرف بیمرز فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به رضا و خانواده وی تبریک میگوئیم.به امید موفقیت های بیشتر.
سازمان سراسری پناهندگان بیمرز. استکهلم
اکرم منصوری خورزنی
2013/10/29

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com