بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

محسن فلسفی فرد(مهرگان) پناهجو و فعال سیاسی عضو سازمان سراسری پناهندگان بیمرز اقامت و پناهندگی سیاسی خود را از اداره مهاجرت سوئد دریافت کرد .

محسن به عنوان یکی از فعالین سازمان پناهندگان بیمرز در آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی شرکت فعال و چشمگیری داشت .ما از طرف بیمرز فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به محسن و خانواده وی تبریک میگوئیم.به امید موفقیت های بیشتر.
سازمان سراسری پناهندگان بیمرز. استکهلم
اکرم منصوری خورزنی
2013/10/28

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com