بازگشت به صفحه اول

محکومیت اعدامهای رژیم جمهوری اسلامی

ارمغان دولت تدبیر و امید برای مردم!
سحرگاه دیروز رژیم جنایت کار اسلامی در جنایتی تازه و هولناک تعداد 16 نفر از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان را اعدام نمود. همزمان حبیب گلپری پور که در زندان مرکزی ارومیه منتظر اجرای حکم اعدامش بود، سرانجام حکم اعدامش اجرا شد.
دولت تدبیر و امید روحانی بدون توجه به مردم و تنها برای حفظ نظام، با تدبیر خود زندانیان سیاسی را اعدام می کند و امید دارد که این تلاشها عمر بیشتری را برای بقای رژیم بخرد.
این احکام غیر انسانی در ادامه سیاستهای 34 ساله کشتار و اعدام فعالینی است که جمهوری اسلامی و قوانین حاکم بر جامعه ایران را در تضاد با انسانیت و بشر امروز می دانند و در تلاش بوده و هستند که با سرنگونی این رژیم انسانیت و آزادی و برابری را به جامعه بازگردانند.
این سیاستهای ضد بشری رژیم تنها برای حفظ موجودیت خود و تلاش برای ارعاب مردم و انسانهای آزادی خواهی است که مخالف وضع موجود هستند و تلاش می کنند تا با تغییر این اوضاع، دنیایی بهتر را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـ بیمرز ضمن همدردی با خانواده های این عزیزان، جنایات اخیر رژیم اسلامی را محکوم می کند و این اعدامها را آخرین حلقه از تلاشهای رژیم برای بقای خود می داند. این سیاست اعدام و عمل شنیع کشتن انسانها از سوی رژیم و با قصد قبلی، تنها انزجار مردم از را به بیشینه خود می رساند و مردم را برای تغییر و رسیدن به دنیایی آزاد و بدور از کشتن انسانها منسجم تر می کند.
سازمان سراسری پناهدگان ایرانی ـبیمرز
27 اکتبر 2013