بازگشت به صفحه اول

گزارش سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز از تظاهرات ١٠ اكتبر عليه اعدام

وز ١٠ اكتبر به فراخوان سازمانها و احزاب چپ بويژه حزب حكمتيست، تظاهراتي عليه اعدام در مقابل سفارت رژيم جمهوري اسلامي در استكهلم برگزار شد.

شمار زيادي از فعالين سياسي و مخالفين اعدام به اين فراخوان جواب مثبت داده و در اين تظاهرات شركت كردند. در ابتدا شعارهايي عليه حكم اعدام و عليه جمهوري اسلامي از سوي تظاهركنندگان داده شد.

سپس از طرف سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز، اكرم منصوري خورزني دبير واحد استکهلم سازمان سخناني را عليه اعدام اظهار كرد. وي اظهار كرد كه جمهوري اسلامي در بيش از سه دهه از عمر خود تنها با شكنجه و دستگيري و اعدام در پي رسيدن به اهداف خود بوده است و اعدام را به اصلي در مباني خود تبديل كرده است.

از سوي سازمانها و احزاب ديگر ، افرادي به نمايندگي از آنها سخناني را عليه اعدام و ايراد كردند.

در ادامه افراد و اشخاص سياسي ديگر در اعتراض به چنين احكامي از سوي دولت ايران و رژيم اسلامي، سخناني را بيان كردند.

در طول اين تظاهرات، شعارهايي عليه اعدام و در مخالفت با رژيم اسلامي حاكم در ايران سرداده شد.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز
واحد استكهلم

١٠ اكتبر ٢٠١٣
لينك فيلم
http://www.youtube.com/watch?v=TC4uYJlRDiI

براي ديدن عكسها به لينك زير مراجعه كنيد.

www.flickr.com/photos/97804965@N08