بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز در خصوص تظاهرات ١٠ اكتبر

اعدام عملي شنيع و دور از انسانيت است. اعدام قتلي عمد و زير لواي قانون دولتهاست. با گذشته بيش از سه دهه از عمر جمهوري اسلامي، كماكان سياست اعدام براي ترساندن و تمكين مردم به خواستها و قوانين جمهوري اسلامي از سوي اين رژيم ادامه دارد.

رژيم هار اسلامي، با ايجاد محيطي ناامن از هر سو براي مردم ايران، شرايطي را به وجود آورده است كه به منجلابي براي غرق شدن خود و ايدئولوژي كثيفش تبديل شده است. هر سخن اعتراضي و هر نوع سر ناسازگاري با رژيم اسلامي و قوانين آن، پاسخي به نام شكنجه، زندان و اعدام خواهد داشت.

در اعتراض به سياست اعدام رژيم و افزايش روزافزون آن، و در مبارزه براي لغو اين قتل عدم و پاك كردن آن از جامعه ، سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز، در كنار ساير احزاب و سازمانهاي چپ در روز ١٠ اكتبر در پاسخ به فراخوان اعترض عليه اعدام شركت خواهد كرد.

به همين منظور از تمام انسانهاي آزادي خواه و برابري طلب و مخالفين اعدام و قتل عمد حكومتي و از همه فعالين و اعضاي خود دعوت مي كند كه در اين روز عليه اين عمل ننگين و خلاف انسانيت در كنار سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز حضور بعمل رسانند.

مكان: مقابل سفارت رژيم
زمان: ١٠ اكتبر ساعت ٢ عصر
اكرم منصوري خورزني دبير واحد استکهلم
تلفن تماس: 0735852571
2013 /10/01
www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com