بازگشت به صفحه اول

گزارش تظاهرات ٢١ سپتامبر

عصر روز ٢١ سپتامبر، سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز، در كنار ساير سازمانها و احزاب چپ بويژه حزب حكمتيست، در تظاهراتي عليه كاهش خدمات عمومي در سوئد شركت كرد.

اين تظاهرات عليه كاهش خدمات عمومي از جمله در مدارس بود كه باعث نگراني مردم از آينده شده بود. با روي كار آمدن احزاب راستگرا در سوئد، اين سياست به برنامه اي مداوم در سياستهايشان تبديل شده است.

سازمان بيمرز عليه كاهش رفاه اجتماعي و همصدا با مردم سوئد خواستار تغيير اين سياست از سوي دولت شدند. اين تظاهرات با استقبال وسيعي از سوي مردم روبرو شده بود.

شماري از اعضاي سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز در اين تظاهرات شركت كردند.

تظاهرات در ساعت سه به پايان رسيد.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز
واحد استكهلم