بازگشت به صفحه اول

فراخوان سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز عليه كاهش خدمات عمومي در سوئد

بنا بر فراخوان احزاب و گروههاي چپ در سوئد و در اعتراض به كاهش خدمات رفاه عمومي در اين كشور، در روز ٢١ سپتامبر در بيش از ١٠ شهر اين كشور تظاهراتي گسترده برگزار مي شود.

دولت سوئد كماكان در تلاش است تا خدمات عمومي را در اين كشور به حداقل برساند. انسانهاي آزادي خواه در تقابل با اين شيوه نگرش در تلاش هستند تا اين سطح خدمات را به بيشينه ممكن ارتقا دهند.

براي رسيدن به اين هدف و در حمايت از اين فراخوان، و براي به عقب راندن دولت سوئد، سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز از اين تظاهرات و اقدام حمايت مي كند و از تمام اعضا و همچنين انسانهاي آزادي خواه دعوت مي كند تا در اين تظاهرات شركت كرده و مانع از اقدامات بيشتري از سوي دولت سوئد شويم.

مكان: مدبوريارپلاتسن
زمان : ٢١ سپتامبر ساعت ١ بعدالظهر

تلفن تماس: اكرم منصوري خورزني دبير واحد استکهلم
سازمان ٠٧٣٥٨٥٢٥٧١

سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز