بازگشت به صفحه اول

گزارش انتخابات سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز واحد استكهلم


امروز، ٩ سپتامبر ٢٠١٣، انتخابات واحد استكهلم سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز برگزار شد. ابتدا فرشاد پاشازاده به عنوان دبير سراسري سوئد توضيحاتي را در مورد وظايف و انتظاراتي كه از دبير سازمان مي رود، تشريح كرد.

احساس مسئوليت و پيشبرد برنامه هاي سازمان بر اساس اصول اساسنامه اي و حمايت از حقوق انسانها به دليل فرار از جهنم جمهوري اسلامي، فارغ از هر نوع دين و نژاد و عقيده سياسي، اساس اين سازمان است كه بايد به پيش رود.

احساس همدلي و نزديكي با اعضاي سازمان، از ديگر وظايف دبير سازمان است كه بايد با ايجاد حس دوستي و وحدت بين اعضا، انسجام سازمان را بيشتر و براي پيشبرد برنامه هاي سازمان تلاش عميق تري صورت دهد.

دو كانديد براي پست دبيري سازمان اعلام آمادگي كردند. اكرم منصوري خورزني و سيوان كريمي دو كانديدايي بودند كه هر كدام در چند دقيقه به معرفي خود و شرح برنامه هاي خود پرداختند.

در پايان راي گيري انجام شد و اكرم منصوري خورزني با كسب آرا بيشتري به عنوان دبير واحد استكهلم سازمان سراسري پناهندگان بيمرز انتخاب شد.

اعضا و فعالين سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز، اين انتخاب را به اكرم منصوري خورزني تبريك گفته و براي وي آرزوي موفقيت در اين كار را دارند.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
واحد استكهلم