بازگشت به صفحه اول

حملە وحشیانە نیروهای مالکی بە کمپ اشرف محکوم است

سحرگاە امروز یکشنبە اول سپتامبر ٢٠١٣ قرارگاە اشرف در خاک عراق مورد حملە سبعانە و بزدلانە نیروهای تحت امر نوری مالکی نخست وزیر عراق قرار گرفت و تاکنون دەها نفر از ساکنان این اردوگاە کە از اعضای سازمان مجاهدین خلق میباشند، بە قتل رسیدەاند.


سازمان سراسری پناهدنگان ایرانی - بیمرز سالهاست کە در مورد اینچنین فجایح احتمالی هشدار دادە است و خواهان توقف فوری هر گونە حملە بە انسانهای بیدفاع این کمپ و سایر اردوگاەهای محل استقرار سازمان مجاهدین خلق، خلع سلاح شدە در خاک عراق بودە و کماکان هستیم. هر نوع حملە بزدلانە بە ساکنین کمپ اشرف کە هیج قدرت دفاع از خود را ندارند و در شرایط کاملا نابرابری قرار گرفتەاند، محکوم است. محکومیت این یورش وحشیانە خارج از دوری و نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق باید از سوی هر نهاد و حزب و سازمان سیاسی صورت بگیرد.

این را نیز باید خاطرنشان کرد کە تا اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق باشند اینچنین مورد حملە نیروهای مالکی وابستە بە رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. لذا باید تلاش کرد کە این افراد هرچە زودتر بە کشور ثالث و امن انتقال دادە شوند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز خواهان توقف هر نوع حملە بە اعضای مجاهدین خلق در خاک عراق میباشد و از سازمانهای بین المللی مسئول میخواهد کە سریعا دست دولت عراق را از سر این افراد بی دفاع کوتاە کنند و بە مجروحین این فاجعە یاری برسانند تا از میزان رو بە افزایش تلفات ناشی از این حملە وحشیانە جلوگیری شود.

دبیرخانە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز

اول سپتامبر ٢٠١٣