بازگشت به صفحه اول

خبر مسرت بخش

امروز اداره مهاجرت سوئد سرانجام به قاسم فرطوسي از فعالين سياسي و همچنين از اعضاي سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز پناهندگي اعطا كرد. قاسم فرطوسي در طول مدت درخواست پناهدگي خود بارها مورد بي مهري و بي توجهي اداره مهاجرت سوئد قرار گرفته بود اما با تلاش و پشتكار خود به فعاليتهاي خود ادامه داد و سرانجام اداره مهاجرت را قانع كرد و حق خود را به دست آورد.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز اين اتفاق مسرت بخش را به قاسم تبريك گفته و براي او آرزوي موفقيت و بهترينها را دارد.

سازمان سراسري پناعندگان ايراني - بيمرز