بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز

موج تازه اي از زندان، شكنجه و اعدام از سوي جمهوري اسلامي در پيش گرفته شده است. دولت تدبير و اميد رژيم به وعده هاي خود عمل كرده است. با تدبير خود فعالين عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و كارگري و زنان را در بند مي كشد و با شكنجه آنان مي خواهد اين اميد را در براي رژيم هار اسلامي كماكان زنده نگه دارد. بدين صورت به وعده هاي خود جامه عمل خواهد پوشاند. رژيم هار اسلامي در صدد است تا با اين شكنجه ها و افزايش اعدامها، خود را در برابر اعتراضات مردم بيمه كند و مردم آزادي خواه را به ترس و وحشت وادارد. در اين راه علاوه بر شكنجه و دستگيري هاي فوق، تصميمي جدي و وسيع براي اعدام اين افراد دارد.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز ضمن محكوم كردن اقدامات فوق و مخالفت با هر نوع شكنجه و دستگيري و اعدام فعالين سياسي، و همچنين در حمايت از زندانيان سياسي در بند رژيم آخوندي و ارتجاع، در نظر دارد آكسيوني را در روز جمعه ٢٣ آگوست در مقابل سفارت رژيم اسلامي برگزار كند.

بدين منظور از همه سازمانهاي چپ و آزادي خواه و برابري طلب و همه انسانهاي آزادي خواه دعوت مي كند كه در كنار سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز در اين روز و در اين آكسيون شركت كرده و در مقابل اين سياست رژيم ايستادگي و آنها را به تغيير واداريم. از همه انسانهاي آزادي خواه و برابري طلب دعوت به شركت در اين آكسيون را داريم.

زمان روز جمعه ٢٣ آگوست ٢٠١٣
ساعت ١ تا ٣ بعدالظهر
مكان در برابر سفارت رژيم


سازمان سراسري پناهدگان ايراني بيمرز
www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com

اکرم منصوری خورزنی 0735852571 تلفن تماس: