بازگشت به صفحه اول

آبهای جزیرە کریسمس باز هم قربانی گرفت


شنبە سیزدهم ژوئیە (٢٢ تیرماە ١٣٩٢ رسانەها از غرق شدن قایق حامل ٩٧ مهاجر کە عمدتا ایرانی، افغانستانی و سریلانکایی بودند خبر دادند

شنبە سیزدهم ژوئیە (٢٢ تیرماە ١٣٩٢ رسانەها از غرق شدن قایق حامل ٩٧ مهاجر کە عمدتا ایرانی، افغانستانی و سریلانکایی بودند خبر دادند. در این تراژدی انسانی کە در آبهای جزیرە کریسمس واقع در آبهای بین اندونزی و استرالیا اتفاق افتاد، یک کودک جان خود را از دست دادە است و ٨ نفر دیگر مفقود شدەاند و خوشبختانە ٨٨ نفر در نتیجە گروەهای امداد نجات یافتەاند و در یکی از بازداشتگاەها اسکان دادە شدەاند.

این چندمین بار است از اواخر سال ٢٠١٢ تاکنون کە قایق حامل پناهجویان بە چنین شکلی توسط طوفانهای دریایی در هم میشکنند و غرق میشوند و هر سالە صدها جویندە زندگی کم مشقت تر، را بە کام مرگ فرو میبرد و زندگی و امیدهایشان را از همان بدو مرزهای آبی استرالیا بە سرآب تبدیل میکند.

ما بارها و بارها گفتەایم کە در پس این فجایع انسانی کە در آبهای بین استرالیا و اندونزی و ترکیە و یونان و سایر اقصی نقاط جهان اتفقا میافتند، چند عامل دخیل میباشند. ابتدا باید بە دولتهای سرکوبگری اشارە نمود کە فضا را بر زندگی سیاسی و اقتصادی مردم تنگ کردەاند و مردمان این کشور را ناچار بە ترک زادگاە خود میکنند و بە امید امنیت و زندگی بهتر راهی کشورهایی میشوند کە کنوانسیون ١٩٥١ را امضا نمودەاند، تا نفس راحتی بکشند و زندگی راحت تری داشتە باشند کە متاسفانە در این عرصە هم سالهاست کە قوانین پناهندە پذیری دول امضا کنندە کنوانسیون ژنو تغییر کردە و تابعی از شرایط وخیم اقتصادی این کشورها شدە است. دەها سال قبل این دول برای بازسازی خود بە نیروی کار نیاز داشتند و مشوق آمدن مردم بودند کە اکنون در نتیجە بحران اقتصادی این نیروی کار قرب و احترام سالهای رونق اقتصادی را ندارد و با بی مهری و خشونت و وضع قوانین سختگیرانە روبروست.
وجە دیگر این تراژدی انسانی قاچاقچیان انسان هستند کە جز سود و منفعت شخصی بە چیز دیگری نمی اندیشند و دەها نفر را خارج از ظرفیت واقعی قایقهای مستهلک حمل میکنند و با برخورد بە امواج دریا و سخرەها سریعا در هم میشکنند و نفرات آن غرق میشوند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی خود را در اندوە بستگان این فاجعە انسانی شریک میداند و یکبار دیگر یادآور میشویم کە پناهجویان قبل از حرکت و انتخاب مسیر بە عواقب آن آگاە باشند و و مخاطرات را بە حد اقل برسانند، بویژە بە حرس و طمع قاچاقچیان انسان تن ندهند و آنان را وادر کنند کە با قایقهای غیر استاندارد و همچنین خارج از ظرفیت حمل نکنند.

دبیرخانە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز

ژوئیە ٢٠١٣