بازگشت به صفحه اول

بيانيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز در خصوص اعتصابات پناهندگان در آلمان

بنا به گزارشات دريافتي و اخبار منتشر شده ، تعدادي از پناهجويان در آلمان به شرايط بسيار بد و وقيحانه در روند بررسي پرونده ها و همچنين رفتار با پناهجويان قبل از دريافت اجازه اقامت در مورد محل اقامت، روند ورود و خروج در بيرون از كمپ و همچنين پرداخت وجه نقد به جاي وعده هاي غذايي دست به اعتصاب غذا زده اند.


این آوارگان اعتصاب کننده می گویند که می خواهند تا زمانی از خوردن و نوشیدن خودداری کنند که طبق ماده 16 قانون پناهجویی آلمان، به حیث پناهجوی سیاسی به رسمیت شناخته شوند.
آوارگان علیه وضعیت کمپ های محل اقامت شان و همچنین قانون اقامت اجباری اعتراض دارند. براین اساس پناهجویان باید در منطقه ای اقامت کنند که قانون برای آن ها تعیین می کند و برای خروج از آن نیاز به کسب مجوز دارند.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز از حقوق انساني تمام پناهندگان دفاع و پناهندگي را حق مسلم آنها مي داند. دولت فدرال آلمان موظف به دادن حق انساني و حق پناهندگي به پناهجوياني است كه از جهنم موجود در كشور خود فرار كرده و خود را به كشوري ديگر براي ادامه زندگي بهتر رسانده اند. بار ديگر سازمان سراسري پناهندگان ايراني از اين حق پناهجويان دفاع كرده و خود را در كنار آنها تا رسيدن به حق خود مي بيند.
دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده
سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
٢٠١٣.٠٦.٢٩
Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se