بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز دوشنبه 17 ماه یونی اداره مهاجرت سوئد اقامت پناهجو و فعال سیاسی عضو سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز نیکنام پورابوالقاسم را به ایشان ابلاغ کرد.

ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت را به نیکنام ، خانواده ایشان و همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم .

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز

2013/06/17

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se