بازگشت به صفحه اول

گزارش آكسيون گسترده عليه مضحكه انتخابات

به دنبال فراخوان گروههاي چپ و سوسياليست و همچنين سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز، امروز ١٤ يوني و در اعتراض به مضحكه انتخابات، شمار زيادي از انسانهاي آزادي خواه و برابري طلب، به اين فراخوان جواب مثبت داده و براي نشان دادن عدم كفايت و منتفي بودن اين انتخابات، در برابر لانه جاسوسي رژيم در استكهلم گردهم آمدند.

در ابتدا چندين نفر از اعضاي حزب كمونيست كاركري ايران - حكمتيست با پرتاب رنگ به روي در سفارت، موجب پراكنده شدن شماري از راي دهندگان و انصراف از دادن راي شدند. به دنبال اين حركت پليس سويد با دخالت و استفاده از زور، يكي از تظاهر كنندگان را دستگير و به شيوه اي وحشيانه با وي رفتار كرد. محمود محمد زاده كادرهاي حزب حكمتيست در اين اقدام توسط پليس دستگير شد و براي چند ساعت در بازداشت بسر برد.
خيل جمعيت با دادن شعار بر ضد جمهوري اسلامي و انتخابات نمايشي و اين مضحكه، شعارهاي زيادي را سر دادند.
پليس سوئد، با پشتيباني از اين نمايش، مانع راهپيمايي در مقابل سفارت رژيم شد اما تظاهر كنندگان كماكان به شعارهاي خود و ابراز انزجار از اين رژيم، كار پليس را با مشكل مواجه كردند تا جايكه پليس مجبور شد شمار زيادي از نيروهاي خود را در اين محل جمع كند. اين حركت پليس به گونه اي بود كه با ماشين درهاي ورودي سفارت را بسيته بود و با فنس مانع جلو رفتن جمعيت مي شد.
در ادامه اين اعتراضات، پليس سوئد يكي از فعالين سازمان بنام ياسين الياسي را بازداشت كرد. پليس سوئد اقدام ياسين در اعتراض به اين مضكحه را خلاف قانون ميداند و اما مضكحه انتخاباتي رژيم اسلامي كه تنها كارش اعدام و شكنجه بوده است را خلاف قانون نمي داند. ياسين پس از دستگيري، آزاد شد و دوباره به صف تظاهركنندگان و معترضين به اين نمايش پيوست.
از طرف سازمان اکرم منصوری خورزنی از اعضا و فعالین سازمان شعاارهائی را در مخالفت با رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی و اعتراض به مضحکه انتخابات سر داد و همچنین مژگان دلپذیر گزارشگر بیمرز در استکهلم با چند تن ازاعضای بیمرز و فعالین سیاسی در حین آکسیون مصاحبه کرد که فیلم آن در سایت سازمان قرار خواهد گرفت
اين گردهمايي با حضور گسترده اي از فعالين سازمان برگزار شد .وتا ساعت ها ادامه داشت.
سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
١٤ يوني ٢٠١٣
فرشاد پاشازاده دبیر سوئد بيمرز

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com