بازگشت به صفحه اول

سخنی با ایرانیان مقیم خارج در مورد مضحکە انتخابات


سخنی با ایرانیان مقیم خارج در مورد مضحکە انتخابات

سعید آرمان


سخنی با ایرانیان مقیم خارج در مورد مضحکە انتخابات

سعید آرمان

تنها چند روز بە مضحکە انتخابات برای تعیین عالیترین مرجع اجرایی کشور باقی ماندە است. مرجعی کە در طول بیش از سە دهە وظیفەای جز نظارت بر توزیع فقر و بیکاری، تقلیل سن تن فروشی دختران بە ١٣ سالگی، توزیع مواد مخدر از طریق باندهای قاچاق و تباە کردن زندگی صدها هزار انسان و نظارت بر سرکوب و زندان و تجاوز و در نهایت کشتار دەها هزار انسان کە "جرمی" جز ابراز عقیدە و عضویت در گروە سیاسی بودە است، نداشتەاند.

آنکس کە در ایران بر مسند قدرت نشست و بر این کرسی تکیە نهاد از مهدی بازرگان و بنی صدر گرفتە تا رجایی و میر حسین موسوی و خامنەای و رفسنجانی و خاتمی واحمدی نژاد، حکم بە زندان رفتن کارگران و اعدام فعالین سیاسی و فرمان جهاد علیە مردم کردستان دادند، و همە پا جای پای سلف خود نهادند و ایران را بعد از چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت در اعدام شهروندانش بە مقام دوم در جهان صعود دادەاند.

کمتر کسی است کە نداند طرح ترور صدها فعال سیاسی از پاریس تا برلین و از استکهلم تا لارناکا و سلیمانیە و غیرە توسط همین شیادان و هم پالگی هایشان صورت گرفتە است کە امروز از جانب بخشی از "اپوزیسیون" بعنوان "ناجی" بە مردم معرفی میشوند.


رژیم اسلامی تمام تلاش خود را میکند کە تنور انتخابات را در داخل و خارج کشور گرم نگاە دارند. برای آنان مهم این است کە مردم بە هر دلیلی مشارکت بکنند تا مشروعیتشان را از آرای مردم بە صورت صوری بگیرند.

کدام یک از کاندیداهای این عالیترین پست اجرایی جمهوری اسلامی از برچیدن اعدام، سنگسار، شکنجە و زندان در برنامەهایشان سخن گفتەاند؟! کدامیک از این امتحان پس دادەها علیە آپارتاید جنسی کە بر بالغ بر ٣٥ میلیون زن در ایران اعمال میشود یک کلمە صحبت کردەاند؟! و کدام یک از کاندیداها بە ریشە واقعی فقر کە کلیت نظام جهنمی اسلامی سرمایە در ایران بانی آن است، انگشت گذاشتە و حکم بە رفتنش بدهد؟! اینان خود از بنیانگذاران این دستگاە مافیایی کنترل ثروت اجتماعی عظیمی هستند کە در ایران وجود دارد و جنگشان برای تصاحب این کرسی و تداوم این نظم وارونە و حفظ این نظام میباشد.

ما انسانهای آزادیخواە و شرافتمند، ما کارگران و زنان و جوانان فراری از دست جانیان اسلامی حاکم بر ایران نفعی در تداوم نظام سرمایەداری حاکم بر ایران نداریم و تنها راە تلاش جدی و مصمم برای سرنگونی این نظام است. روز ١٤ ژوئن روز "نە" بزرگ و دندان شکن میلیونها ایرانی خارج کشور بە جمهوری اسلامی و حامیان توەای و اکثریتی و دوم خردادی آن میباشد.

ما ایرانیان خارج کشور صف رای دادن را بە اوباش بسیجی و مزدوران جمهوری اسلامی واگذار میکنیم و خود نە تنها بە این نمایش مضحک تن نخواهیم داد، بلکە در تقابل در صفی منسجم بە این مضحکەای کە هر چهار سال یکبار بنمایش میگذارند، اعتراض خواهیم کرد و خواهان سرنگونی کلیت نظام جهنمی اشان خواهیم بود.

هر کجای جهان هستید روز جمعە این هفتە را بە روز اعتراض بە جمهوری اسلامی با خواست سرنگونی کلیت نظام جهنمی اشان تبدیل کنیم. جنگ بازندەها را بە خودشان بسپاریم و پتانسیل عظیم اجتماعی خود را برای تقابلات جدی و سرنوشت ساز در آیندە سیاسی ایران، آزاد کنیم. آیندە سیاسی ای کە در آن از توزیع ثروت بە جای فقر، از آزادی و رفاە در تقابل با سرکوب و بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی و شکوفایی استعدادها و بخدمت گرفتن آن برای کلیە آحاد جامعە ، سخن گفتە شود
مرگ بر جمهوری اسلامی
زندە باد آزادی و برابر

سعید آرمان
١١ ژوئن ٢٠١٣