بازگشت به صفحه اول

فراخوان تحریم انتخابات فرمایشی نظام استبدادی حاکم بر ایران

فراخوان تحریم انتخابات فرمایشی نظام استبدادی حاکم بر ایران

آرش پاک عقیده

فراخوان تحریم انتخابات فرمایشی نظام استبدادی حاکم بر ایران

آرش پاک عقیده

رای دادن نوعی جنایت است بر من و نسل دگر خیانت است

رای دادن نوعی حماقت است بر تو و امثال من خیانت است

هموطن بیدار شو خواب بس است هموطن هوشیار باش دیگر بس است

هموطن گر تو بییندیشی در خلوت به خویش نیم نگاهی بنگری بر مردم کشور خویش

یا براستی بنگری بر کشور ایران زمین مردمان پارسی و کوروش زمین

آن دریغ و آه آن از ماتم است این حکومت از ریشه و بن فاصد است

من دگر اندیشم و آزاده خواه از حکومت ندیدم جز ستم بر مردما

پس بیایید مردم اندر جفا این حکومت را تحریمش کنید

مردم ایران زمین مردم با ریشه این سرزمین خود براستی آگهید و دیده اید

ظلم و کشتارها حکومت کرده است این حکومت پر از جنایت است

آن که با اصل نظام مخالف است این نظام و دولتش دیگر بس است

عمر این عملان دیگر سر است رهبرش جلاد و دولتش بد زه بد است

این همه ظلم و ستم بر مردمان ذیگر بس است

هموطن بیدار شو خواب بس است هموطن هوشیار باش دیگر بس است

/ تجاوز سکس زندانی / چپاول ملتی در خواب / گدایی کودکان کار /

/ فقارت یک زن روسپی / خطا چون جوخه اعدام / زنان هم برده اسلام /

شعر از / آرش پاک عقیده / 9 /6 /2013