بازگشت به صفحه اول

بیمرز شمال سوئد

بیمرز شمال سوئد

Norrbotten protestaktion فراخوان بیمرز شمال سوئد
آفیش فراخوان بیمرز شمال سوئد
Stoppa rasism
Återinför asylrätten

فراخوان بیمرز در شمال سوئد
آکسیون اعتراضی در دفاع از حق پناهندگی و علیه راسیسم
5 شنبه 6 Juni 2013
Kl: 16:00

Plats: Medborgarplatsen – Boden

سازمان دهندگان
- جنبش پناهندگی در شمال سوئد
- سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز
- حزب عدالتخواه سوسیالیست

Arangörer:

Asylrätten-Norrbotten
Rättvissepartiet Socialisterna
Iranska Flytingar Riks Organisation

تماس: عابدیان باقر محمد
0737249231