بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز در خصوص انتخابات ٩٢


مضكه انتخاباتي جمهوري اسلامي در راه است. شوراي نگهبان با رد صلاحيت " پدر جمهوري اسلامي" ، هاشمي، اين اصل ارتجاع كهنه پرستي، به وضوح نشان داد كه براي حفظ نظام اسلامي - سرمايه داري هيچ كس، حتي بانيان و بنيان گذاران آن را كنار خواهد گذاشت. مضحكه انتخاباتي در حالي قرار است برگزار شود كه سطح معيشت مردم زحمت كش به پايين ترين حد خود رسيده است. زنان و جوانان و كودكان از هر سو، مورد آزار و اذيت رژيم قرار مي گيرند و از ابتدايي ترين حقوق خود بري هستند.

طبقه كارگر هم در ابتداي امسال و با تصويب ميزان حداقل دستمزد به چند برابر زير خط فقر كشانده شد. همان زنان و جوانان و كودكان، در شرايط كنوني جامعه به اجبار، بايد كار كردن در اين خط فقر را براي امرار معاش خود انتخاب كنند.
وضعيت معيشت مردم و گراني ها هم كه روز به روز در حال بدتر شدن و افزايش بي روبه مي باشد.
در اين اثنا، جمهوري اسلامي با برپايي مضحكه انتخابات، قصد دارد تا جانشيني براي احمدي نژاد و شخصي براي ادامه راه وي پيدا كند. انتخابات و شخص منتصب خامنه اي، هيچ ربطي به مردم و زندگي مردم ايران ندارد. تنها هدف اين مضحكه، انتخاب شخصي براي حفظ نظام جمهوري اسلامي است. نظامي كه از ابتداي عمر خود با مردم از سر ستيز وارد شده است.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز با همكاري احزاب چپ و اپوزسيون بر آن است تا در روز ١٤ يوني و در كنار اين احزاب تظاهراتي وسيع و گسترده را در مقابل سفارت جمهوري اسلامي براي اعتراض به انتخابات نمايشي و مضحكه پيش رو برگزار كند. در اين راستا از تمام فعالين سازمان و تمام انسانهاي آزادي خواه و برابري طلب دعوت مي نمايد تا در اين روز و در كنار هم اعتراض گسترده خود را به اين مضحكه اعلام داريم و اين انتخابات را پوچ و بي ارزش كنيم.

مكان مقابل سفارت رژیم در استکهلم
زمان
جمعه 14 ژوئن از ساعت 9 صبح
سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمورز
فرشاد پاشازاده تلفن تماس 0737825678


Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se