بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز در مورد آكسيون ٦ يوني

با سختگيرانه شدن قوانين اداره مهاجرت در خصوص پناهندگان، زندگي سخت و طاقت فرساي آنها، سخت تر و بدتر شده است. قوانيني كه بدون توجه به وضعيت پناهندگان و شرايط زندگي آنها و حتي بدون توجه به شرايط كنوني جامعه اي كه از آن فراري هستند، اتخاذ مي شود و شخصرا در شرايط بسيار بدي قرار مي دهد.


در كنار اين موضوع، برخور نژادپرستانه پليس با پناهندگان و افراد غير سوئدي در مراكز عمومي شهر، بويژه ايستگاههاي قطار، تلاشي بود براي ايزوله كردن و دستگيري اجباري و اخراج پناهندكاني كه از جنگ و شکنجه وزندان و اعدام گریخته و سوئد را براي زندگي بهتر انتخاب كرده بودند. اين تلاش مذبوحانه از سوي جامعه سوئد مورد نكوهش قرار گرفت و باعث توقف آن شد.

براي مبارزه با چنين سياستها و ديدگاههاي، تظاهراتي وسيع در روز ٢٠ آپريل برگزار شد و باعث شد تا هم اداره مهاجرت و هم پليس از اين سياستهاي خود عقب نشيني محسوسي بكنند. تظاهراتی كه در آن شماري وسيع از سوئديها در كنار پناهندگان به نكوهش اين سياستها پرداختند.

در راه رسيدن به اهداف بهتري و بيشتر، و مبارزه با راسيسم دولتي و سياستهاي غلط اداره مهاجرت و گرفتن حق اوليه هر انسان پناهنده، در تاريخ ٦ يوني آكسيوني بركزار خواهد شد كه اهداف آن ضد اين سياستها مي باشد. اين آكسيون به همراه آسيل رولسن و ساير نهادهاي پناهندگي برگزار مي شود.

از همه انسانهاي آزادیخواه دعوت به عمل مي آيد كه با شركت در اين تظاهرات و در كنار پناهندگان و مبارزان حق انسانها، گامي بلند در راستاي به شكست كشاندن سياستهاي پليس و اداره مهاجرت و براي رسيدن به حق مسلم انساني هر شخص پناهجو برداريم.
مكان:sergels torg
زمان:6 juni ساعت16
2013/05/21
سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز
فرشاد پاشازاده تلفن 0737825678:


Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se