بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

روز دوشنبه بیستم ماه می اداره مهاجرت سوئد اقامت پناهجو و فعال سیاسی و عضو سازمان پناهندگان بیمرز حمید رضا حسنی یاوند را به ایشان ابلاغ کرد.

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ما این موفقیت را به حمید رضا ، خانواده ایشان و همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم .

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز

2013/05/21

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se