بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز. حکم دادگاه اداره مهاجرت سوئد در مورد پناهجوی ایرانی قاسم فرطوسی

قاسم فرطوسی پناهجوی ایرانی که از تاریخ هفتم ماه مارس در بازداشتگاه اداره مهاجرت در مشتا حومه استکهلم در بازداشتگاه بسر می برد. و روزسه شنبه 30 آوریل ساعت 10 و30 توسط پلیس مرزی سوئد به قصد دیپورت به فرودگاه آرلاندا منتقل گردید.

و نهایتا با مقاومت های بسیار قاسم فرطوسی پلیس سوئد موفق به اینکار نشد.و هفته گذشته آزاد شد.امروز دادگاه اداره مهاجرت سوئد حکم باز شدن پرونده اش را صادر کرد

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی (بی مرز)

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده 2013/05/14

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se