بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

قاسم فرطوسی پناهجو و فعال سیاسی پس از تلاشهای فروان امروز ساعت صبح9 از کمپ دیپورتی مشتا آزاد شد .
قاسم 2 ماه در بازداشتگاه اداره مهاجرت بوده و یک بار هم دیپورتش به ایران پس از تلاشهای خودش به شکست انجامید

ظرف تعطیلات آخر هفته آخرین شکایت در ارتباط با وضعیت قاسم به دادگاه اداره مهاجرت سوئد شد آزاد شدن قاسم از بازداشتگاه و رفع خطر دیپورت فوری ایشان جای خوشحالی دارد.ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت را به قاسم فرطوسی و خانواده ایشان و تمام عزیزانی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک میگوئیم ما اطلاعات بیشتر در ارتباط با وضعیت قاسم را در آینده به اطلاع میر سانیم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی (بی مرز)
2013/05/07
دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se